OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

METAL PIECHOWICE sp. z o.o. sp.k.
W związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma METAL PIECHOWICE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w: Piechowicach przy ul. Pakoszowskiej 1a, 58-573 Piechowice jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalejzwanego „RODO”.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1) należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawieranych umów, dotyczy to w szczególności obowiązków umownych oraz wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – cel zwany dalej „wykonanie umowy”,

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów – cel zwany dalej „obowiązek prawny”.

Z danych potrzebnych do wykonania umowy i realizacji obowiązku prawnego będziemy korzystać:

 • przez czas trwania łączącej nas umowy,
 • przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – cel zwany dalej „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej.

2) innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
 • podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragnę poinformować, że:

1) nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

 • sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
 • usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 • umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 • przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: info@metalpiechowice.com

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z poważaniem
METAL PIECHOWICE sp. z o.o. sp.k.
ul. Pakoszowska 1a 58-573 Piechowice

Kontakt

Tel: +48 757548148
Fax: +48 757548146
Email: info@laseroweciecie.com
Adres: Pakoszowska 1a, 58-573 Piechowice Polska